Mobile-laser scanning demo day by Carlson

Mittalaitevalmistaja Carlson kävi demoamassa Maveric Mobile Laser-scanneria.   Skanneri on niin uusi ettei tällä hetkellä ole vielä prosuurejakaan olemassa.

Carlson Maveric laserkeilain Geolaserin autonkatolla 

Jose Vargas, Nuno Fernandes Carlsonilta ja Geolaserin Matti Leinonen(kuski) mobile scannerin asennuksessa autonkatolle Potential:n pihalla (Haukiputaan teollisuuskiinteistöt).   Keväällä lumien sulettua testaamme vielä laitetta kävellen reppupaketissa maasto-olosuhteissa.

 

Olosuhteet olivat ”otolliset” todelliselle demo skannaukselle, lunta satoi ja tuuli kovasti.  Skannattiin Haukiputaan keskustassa ja alueella, jossa teimme Iisak Helanderin opinnäytetyön UAV:n fotogrametrisen pistepilven soveltuvuudesta maastomallinnuksessa.  

Haukipudas 3D – vuonna 2014

Tuotimme 3D-materiaalin Suunnistuksen sprintti-kartan tekemiseen Haukiputaasta.  Testasimme tekniikan toimivuutta ja hyötyä tähän tarkoitukseen.  Maastotyön osuus vaihtui suurimmaksi osaksi piirtotyöksi.  Voisi sanoa että maastotyön tarvetta on enää ns. viimeistelylle(erityisesti kasvillisuuskuvaus ja katokset).  Hyöty on ilmeinen kartoitusajan säästämiseksi ja sitä kautta taloudellisesti.  Myös ratamestarille on näin käytössä uusi työkalu suunnittelun tueksi.

Nyt käytössämme on huomattavasti parempi kamera ja lennokki, joilla pystymme tekemään huomattavasti suurempiakin alueita kerralla.

Alla olevasta linkistä avautuu tästä materiaalista pistepilviselain, jolla voitte zoomata, vääntää ja kääntää Haukipudasta.

Pistepilviselain

 

3D- malli Kiimingin keskustasta

Status

3d-m

Viikolla 41/2015 kuvasimme eri asiakkaille Sipoossa, Kotkassa ja Imatralla maastomallinnuksessa tarvittavat ilmakuvat.  Viikolla 42/2015 kuvasimme Kiimingin keskustan ja tuotamme kuvista 3D-pistepilven ja Ortomosaic-kuvat.  Artikkelin kuvassa on Kiimingin  3D-mallista kuvaruutukopio.  Viimeviikon kuvauksien asiakkaamme sanomana,”Pohjatietojen kerääminen saattaa viedä kuukausia, nyt saimme pistepilven ja ortokuvat 2-päivässä.  Hyöty on sekä ajallinen että taloudellinen”.  Ei ihme, että asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyiväisiä sekä nopeaan toimintaan että korkeaan laatuun.

Tuotetusta pistepilvestä ennen viimeistelyä tehty informatiivinen video löytyy YouTubesta.

Opinnäytetyö, Iisak Helander. UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PISTEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS

Tilaamamme, Iisak Helanderin opinnäytetyö Rovaniemen Ammattikorkeakoululle on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miehittämättömällä ilma-aluksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilviaineiston käytettävyyttä ja vertailla sitä kahteen eri tavoin tuotettuun laserkeilausaineistoon. Työn toimeksiantajana toimi Maailmasta Oy.

Opinnäytetyössä käydään läpi UAV-laitteiden historiaa sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi esitellään miehittämättö-
miä ilma-aluksia koskevaa lainsäädäntöä.

Fotogrammetrinen pistepilviaineisto tuotettiin UAV-kuvauksella Oulun Haukiputaalla.
Vertailevina aineistoina käytettiin Maanmittauslaitoksen sekä Blom Kartan laserkeilausaineistoja. Näiden lisäksi kohdealueelta mitattiin myös vertailevia pisteverkkoja
GPS-kartoituksella. Vertailu suoritettiin muodostamalla eri mittausmenetelmien tuottamista aineistoista maastomallit ja tekemällä niistä poikkileikkaukset.

Mittaustulokset osoittivat UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilven olevan monilla vertailualueilla lähes yhtenäinen laserkeilausaineistojen
kanssa. Ongelmia UAV-kuvaukselle tuottivat tiheät alueet sekä runsas aluskasvillisuus.

——-

Linkki opinnäytetyöhön

 

 

Opinnäytetyö, Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) soveltuminen massalaskentaan

Tilaamamme ja Sampo Rahko tekemä opinnäytetyö (Rovaniemen Ammattikorkeakoulu) on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten miehittämättömät lentojärjestelmät (UAS) soveltuvat massalaskentaan. Mittaukset ja ilmakuvaukset suoritettiin keväällä 2014.

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää malliprosessin avulla, kuinka miehittämättömiä lentojärjestelmiä voi hyödyntää massalaskennassa. Ilmakuvista muodostettiin pistepilviaineistot kahdella eri ohjelmistolla ja tätä tietoa verrattiin VRS GPS-laitteella suoritettaviin mittauksiin.

Miehittämättömät lentojärjestelmät sopivat hyvin tarkkojen mittausten suorittamiseen alueelta, joka ei sovellu VRS GPS:llä suoritettaviin mittauksiin. Tarkkuuden puolesta miehittämättömillä lentojärjestelmillä suoritettavat mittaukset ovat riittävän tarkkoja massalaskennan suorittamiseen.

—————–

Linkki opinnäytetyöhön.

 

 

Pieneering RapidProof yhteensopivuus

Image

Pieneering RapidProof ohjelmisto ja Aerotekniikka UAV:n autopilotiikka yhteensovitettiin.  Yhteensovittamisessa käytettiin harjoituslennolla otettuja kuvia, joista Pieneering tuotti Ortokuvan ja maastomallin.  Konseptimme alan toimijoille on valmis.

Pystemme tuottamaan laadukkaan kuvamateriaalin Maastomallien ja Ortokuvien tekemiseen varsin kustannustehokkaasti.

Kuva esityksessä olevan ortokuvan alukuperäinen koko on n.100MB ja pikselikoko maassa 3 cm.  Kuvat ovat piennenyksiä alkuperäisestä 4%-24% ja  tiivistetty näyttö resoluutioon 72 dpi.  Pikselikoko maassa on näissä kuvissa 3 cm

Miehittämättömien lentojärjestelmien (UAS) käyttäminen massalaskennassa

Maailmasta Oy, Rovaniemen ammattikorkeakoulu  ja ammattikorkeakoulussa maamittaustekniikkaa opiskeleva Sampo Rahko tekivät sopimuksen Insinöörityön tekemisestä.  Aiheena  on UAS  järjestelmien käyttö massojen laskennassa.  Varsinaiset mittaukset tehtiin kesällä 2013 ja lopputyö valmistuu kevään 2014 aikana.  Lentojärjestelmänä käytettiin Aerotekniikka UAV:n mallia S-012.

Lopputyössä arvioidaan UAS-järjestelmien soveltuvuutta ja tarkkuutta verrattuna tarkkuus GPS:llä tehtäviin massojen mittauksiin.  Alueelta mitattiin tarkkuus GPS:llä soraläjiä ja mittaustuloksista lasketaan läjien tilavuus.   Sama alue ilmakuvattiin Maailmasta Oy:n toimesta ja photogrametrisesti alueesta tehdään pistepilvi, mittatarkka ortokuva ja maastomalli, joiden avulla voidaan arvioida samat sorakasojen tilavuudet.  Laskenta suoritetaan Pieneering Oy: RapidStation ohjelmistolla.

Lensimme  lennot pienemmällä tiedustelu lennokilla(S012), jota käytämme alle 20 hehtaarin lennoille.  M012 järjestelmällä lennämme isommat alueet.