Opinnäytetyö, Iisak Helander. UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PISTEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS

Tilaamamme, Iisak Helanderin opinnäytetyö Rovaniemen Ammattikorkeakoululle on julkaistu.

—- Tiivistelmä —-

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miehittämättömällä ilma-aluksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilviaineiston käytettävyyttä ja vertailla sitä kahteen eri tavoin tuotettuun laserkeilausaineistoon. Työn toimeksiantajana toimi Maailmasta Oy.

Opinnäytetyössä käydään läpi UAV-laitteiden historiaa sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi esitellään miehittämättö-
miä ilma-aluksia koskevaa lainsäädäntöä.

Fotogrammetrinen pistepilviaineisto tuotettiin UAV-kuvauksella Oulun Haukiputaalla.
Vertailevina aineistoina käytettiin Maanmittauslaitoksen sekä Blom Kartan laserkeilausaineistoja. Näiden lisäksi kohdealueelta mitattiin myös vertailevia pisteverkkoja
GPS-kartoituksella. Vertailu suoritettiin muodostamalla eri mittausmenetelmien tuottamista aineistoista maastomallit ja tekemällä niistä poikkileikkaukset.

Mittaustulokset osoittivat UAV-kuvauksella tuotetun fotogrammetrisen pistepilven olevan monilla vertailualueilla lähes yhtenäinen laserkeilausaineistojen
kanssa. Ongelmia UAV-kuvaukselle tuottivat tiheät alueet sekä runsas aluskasvillisuus.

——-

Linkki opinnäytetyöhön

 

 

One Reply to “Opinnäytetyö, Iisak Helander. UAV:N AVULLA TUOTETUN FOTOGRAMMETRISEN PISTEPILVEN VERTAILU JA KÄYTETTÄVYYS”

  1. Pingback: Mobile-laser scanning demo day by Carlsson – Maailmasta Oy

Comments are closed.